Een verkennend intake gesprek

Tijdens het intake gesprek brengt u samen met uw behandelaar uw klachten en uw wensen tot verbetering in kaart. Ook wordt aandacht besteed aan uw eventuele ziektegeschiedenis, in ieder geval voor zover dat van belang is om uw klachten en problemen goed te kunnen begrijpen. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om tot een goed behandelvoorstel te komen. Een psychodiagnostisch onderzoek kan deel uitmaken van de intake. Na het eerste intakegesprek krijgt u via de mail een eerste vragenlijst toegestuurd betreffende uw klachten. Deze vragenlijst wordt u gedurende uw behandeling vervolgens met regelmaat toegezonden. De gegevens van die vragenlijsten geven u en uw behandelaar inzicht in de voortgang en het resultaat van de behandeling.

Psychodiagnostiek

Uw behandelaar kan u voorstellen om enkele vragenlijsten in te vullen of om een wat uitgebreider persoonlijkheids- of intelligentieonderzoek te doen. De informatie die met deze onderzoeksmiddelen verkregen wordt, is vaak bijzonder nuttig voor een goed behandelplan. Uiteraard worden de resultaten uit het onderzoek met u besproken. We maken daarbij ook gebruik van QEEG (hersenmetingen). QEEG kan ten aanzien van psychodiagnostiek een belangrijke bijdrage leveren bij de diagnosestelling en hoeveel tijd er nodig is voor herstel.

 

Multidisciplinair overleg  

Nadat uw behandelaar de intake met u heeft afgerond, wordt een intakeverslag en een behandelplan opgesteld. Daarin staat wat er met u aan de hand is, hoe dat vermoedelijk gekomen is, welke behandeling het beste bij u zou passen en welke doelen daarmee bereikt zouden moeten worden. Uiteraard is uw inbreng hierin van belang. In de Specialistische GGz wordt dit verslag (anoniem) met een aantal collega’s besproken en ter beoordeling voorgelegd. Hun instemming is medebepalend of de voorgestelde behandeling ook daadwerkelijk uitgevoerd mag worden. In de Basis GGz wordt het verslag ten minste met één collega besproken. Treangel TopZorg collega’s beoordelen mede of de behandeling voldoet aan de landelijke GGz richtlijnen.

psychotherapie-smal
fysiotherapie-smal

Behandeling

Als u het eens bent met de voorgestelde behandeling en de te bereiken doelen, dan kan uw behandeling beginnen. In de meeste gevallen betreft uw behandeling een aantal gesprekscontacten, aangevuld met modules uit ons E-Health programma. In bijzondere situaties kan uw behandelaar ook voor een therapievorm kiezen waarbij het accent niet direct op praten met elkaar ligt. Tijdens het verloop van uw behandeling wordt de voortgang regelmatig met u besproken. Zo nodig wordt het behandelplan bijgesteld. Als u geen bezwaar heeft, dan wordt er een brief over de aanvang van de behandeling naar uw huisarts gestuurd.

 

Second Opinion

Wanneer u en uw behandelaar het niet eens zijn over de behandeling, dan kunt u altijd een ‘second opinion’ vragen. U mag dit doen bij een aangesloten professional van Treangel TopZorg, maar u bent ook vrij om dit bij een onafhankelijke persoon of instantie te doen. Onze professionals zullen, als dat nodig is (en uiteraard alleen met uw toestemming) informatie verstrekken aan deze persoon of organisatie. In sommige gevallen vindt u of uw behandelaar het beter een collega te betrekken. In samenspraak met uw behandelaar kunt u uw voorkeur kenbaar maken.

Afsluiting

Nadat er voldoende vooruitgang is geboekt, worden de behandelcontacten in overleg met u afgebouwd en wordt uw dossier gesloten. Als u akkoord gaat, wordt uw huisarts of bedrijfsarts kort geïnformeerd over het behandeltraject en de bereikte resultaten.

 

Heraanmelding

Als u na verloop van tijd merkt dat uw klachten of problemen weer terugkomen of zich nieuwe GGz klachten voordoen, dan kunt u zich weer bij ons aanmelden. Het is verstandig hiervoor eerst contact op te nemen met uw huisarts. Hij/zij zal (als dat nodig is) op basis van uw klachten u weer verwijzen. Natuurlijk mag u ook hierover overleggen met uw behandelaar.